Algemene voorwaarden

Algemene informatie

 • Berefijn is een merk van Fun-Events Bvba. Alle vermeldingen van Berefijn hieronder vallen onder de verantwoordelijkheid van Fun-Events Bvba.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fun-Events Bvba niet en is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fun-Events Bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Berefijn. Fun-Events Bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Algemene voorwaarden

 1. Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, aanbiedingen, teksten, foto’s, promoties, … van Berefijn, tenzij anders is overeengekomen, dit weliswaar schriftelijk bevestigd door Berefijn.
 2. Bestellingen kunnen enkel gebeuren door het volledig in te vullen bestelformulier, online account, per e-mail met volledige gegevens en formulier in onze winkel.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant/afnemer akkoord met al onze voorwaarden.
 4. Wij vragen een min. order bedrag, indien klant/afnemer onder het min. orderbedrag besteld is Berefijn gerechtigd een toeslag aan te rekenen.
 5. Bij online bestellingen en per e-mail vragen wij steeds een volledige vooruitbetaling, zolang deze niet is voldaan is er geen definitieve overeenkomst/bestelling en blijft het besteld product eigendom van Berefijn.
 6. Indien er een welbepaald artikel niet meer beschikbaar/ voorradig is, zal Berefijn u een mogelijk alternatief aanbieden via andere suggesties.
 7. Indien een artikel niet meer beschikbaar / voorradig is zal Berefijn u op de hoogte houden over het desbetreffend artikel of het nog aangeboden kan worden en binnen welke termijn.
 8. Een foutief voorraadbeheer kan niet ten laste gelegd worden van Berefijn om een schadevergoeding te ontvangen, Berefijn zal in dit geval de bestelling volledig of gedeeltelijk terugbetalen in afspraak met klant/afnemer. Berefijn geeft u de volledige informatie over het welbepaald artikel en binnen welke termijn dit al dan niet terug beschikbaar is / geleverd/afgehaald kan worden.
 9. De overeenkomst van een bestelling is pas definitief nadat Berefijn alles heeft ontvangen en geaccepteerd.
 10. Prijzen online zijn actueel, prijzen in mailing, drukwerk of andere kunnen mogelijk vanwege prijswijzigingen afwijken.
 11. Zolang er geen definitieve overeenkomst / betaling is overeengekomen/ontvangen is Berefijn bevoegd prijswijzigingen door te voeren.
 12. Berefijn is bevoegd prijswijzigingen door te voeren van eventuele omzetbelasting en andere belastingen, taksen en heffingen, dit zal doorgerekend worden aan klant/afnemer.
 13. Alle prijzen zijn incl. BTW
 14. Alle prijzen zijn excl. vervoer, verzending en andere wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld.
 15. Afhankelijk van betalingswijze is Berefijn bevoegd kosten aan te rekenen aan klant/afnemer.
 16. Berefijn bepaalt de wijzen van transport, verzending, vervoer. Indien klant/afnemer andere vervoerswensen heeft zullen de extra kosten hiervan in rekening worden gebracht van klant/afnemer.
 17. Berefijn kan niet belast worden met het niet tijdig afleveren van de bestelling door vervoerder/transporteur. U zal op de hoogte gebracht worden wanneer uw bestelling effectief is vertrokken bij Berefijn en onderweg is.
 18. Berefijn is gerechtigd een gedeelte van de bestelling af te leveren, er zijn geen extra kosten verbonden aan nalevering.
 19. Berefijn behandelt uw bestelling met alle zorgen, het kan steeds voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig afgeleverd is, u dient binnen de 2 dagen ons hiervan op de hoogte te brengen.
 20. Indien de levering beschadigd is dient u dit aan vervoerder/transporteur mede te delen en bent u gerechtigd de levering niet te aanvaarden. Indien u deze toch aanvaard/aanpakt bent u net meer gerechtigd, u aanvaard dan de beschadiging van uw levering.
 21. Indien pakket niet beschadigd is maar er wel een artikel in het pakket beschadigd is dient u ons binnen de 12 u op de hoogte te brengen hiervan met het nodige informatie en bewijs-/ fotomateriaal.
 22. Indien het opgegeven adres foutief of onvolledig is kan Berefijn niet verantwoordelijk geteld worden van het niet afleveren/ontvangen van bestelling. Dit is alsook geldig voor het niet afhalen van een pakket op het postkantoor. Dient het pakket opnieuw verzonden te worden door ons zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden van klant/afnemer.
 23. Betalingen kunnen zowel online als via Bancontact geschieden, ook cash betalen is mogelijk.
 24. Indien overeengekomen op rekening te betalen per factuur geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.
 25. Het niet naleven van de betalingstermijn zal kosten met zich meebrengen aan rekening van e klant/afnemer met een directe kost van 75 euro en per overschreden dag 10 euro.
 26. Bij geschillen zal in eerste instantie een incasso worden verstuurd en bij geen gevolg hierop zal via gerechtelijke weg het openstaande saldo worden gevorderd, klant/afnemer staat in voor alle kosten hiervan.
 27. In geval van niet overeengekomen betalingswijze heeft Berefijn het recht de klant/afnemer mede te delen dat na vooruitbetaling en ontvangst hiervan de bestelling verzoden zal worden.
 28. Alle artikelen blijven eigendom van Berefijn zolang de betaling van alle artikelen hiervan niet is voldaan, dit overeenstemmend met de wet op eigendomsbehoud.
 29. Berefijn is gemachtigd artikelen deze eigendom zijn terug te vorderen zonder hiervoor een ingebrekestelling te moeten starten.
 30. Alle gegevens deze in ons klantenbestand worden opgeslagen om bestellingen en aankopen te verwerken worden enkel gebruikt door Berefijn en dus Fun-Events Bvba. Wij hanteren hierbij de wetgeving van gebruik persoonlijke gegevens.
 31. Berefijn kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve afbeeldingen, informatie, drukfouten, technische gegevens en andere door leveranciers en producten. Alsook de niet voorzienbare kwaliteit door de producten en leveranciers. Alle afbeeldingen en andere informatie geven een zo goed mogelijk beeld van het product maar afwijkingen zijn mogelijk.
 32. Berefijn is enkel aansprakelijk voor het betaalde product dat effectief gekocht is en bewijsbaar is.
 33. Alle informatie omtrent Berefijn algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar via onze webshop / Algemene voorwaarden en deze gelden bij elk bezoek en aankoop zowel via de online webshop als de winkel. Elke klant/afnemer kan deze desgewenst opvragen en afprinten.
 34. Berefijn stelt alle informatie ter beschikking deze van toepassing is in verkoop van de aangeboden materialen en alle gegevens deze van toepassing zijn hierop.
 35. Wenst u als klant/afnemer af te zien van de overeenkomst/aankoop en het ontbinden en vernietigen hiervan op grond van niet voldoen door Berefijn van de wettelijke informatie dient dit te geschieden binnen de 7 dagen na aankoop/overeenkomst.
 36. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 37. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant/afnemer een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten/afnemers wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 38. Voor de artikelen deze online warden aangekocht en afgeleverd dient de klant/aankoper steeds contact op te nemen met Berefijn en de artikelen op zijn kosten terug te bezorgen aan Berefijn.
 39. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant/afnemer Berefijn zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 dagen na vaststelling hiervan door de klant/afnemer te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 40. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 41. Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant/afnemer.
 42. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
 43. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Berefijn.
 44. Klachten worden door Berefijn behandeld in klachtenprocedure, deze bekend is door klant/afnemer en overeenstemt met de voorwaarden
 45. Alle klachten worden genoteerd en duidelijk omschreven door Berefijn nadat de klant/afnemer deze heeft geconstateerd.
 46. Berefijn beantwoord binnen 7 dagen uw klacht. Indien een klacht onvoorzienbaar een langere tijd nodig heeft om te verwerken houden wij de klant/afnemer hiervan op de hoogte.
 47. Indien een klacht niet onderling kan opgelost worden en ere en geschil blijft, zal de geschillenregeling/-procedure worden opgestart.
 48. Indien een geldigheids-/houdbaarheidsdatum van toepassing is op een artikel zal dit alsook vermeld staan.
 49. De klant/afnemer is bekend van alle informatie omtrent ons aanbod en onze werkwijze, voorwaarden, zodanig dat voor elke klant/afnemer duidelijk is ad de rechten en plichten voor aanvaarding van ons aanbod en verbintenis hiervan.